ecom-dimensionimage
Schneidplatten 114 - Bohrung hart ausdrehen
Schneidplatten Typ MINI 108 zum BOHRUNGEN HART AUSDREHEN
Bestellnummer a d DMIN f r s  
Filterfunktion
R114.0572.04.B CB10 11,75 9,00 12,50 7,25 0,40 5,30
L114.1872.02.B CB10 11,75 9,00 12,50 7,25 0,20 5,30
L114.1872.02.B CB35 11,75 9,00 12,50 7,25 0,20 5,30
L114.1872.02.BA CH1G 11,75 9,00 12,50 7,25 0,20 5,30
L114.1872.04.B CB10 11,75 9,00 12,50 7,25 0,40 5,30
L114.1872.04.B CB35 11,75 9,00 12,50 7,25 0,40 5,30
L114.1872.04.BA CH1G 11,75 9,00 12,50 7,25 0,40 5,30
R114.1872.02.B CB10 11,75 9,00 12,50 7,25 0,20 5,30
R114.1872.02.B CB35 11,75 9,00 12,50 7,25 0,20 5,30
R114.1872.02.BA CH1G 11,75 9,00 12,50 7,25 0,20 5,30
R114.1872.04.B CB10 11,75 9,00 12,50 7,25 0,40 5,30
R114.1872.04.B CB35 11,75 9,00 12,50 7,25 0,40 5,30
R114.1872.04.BA CH1G 11,75 9,00 12,50 7,25 0,40 5,30