ecom-dimensionimage
Schneidplatten R111 - Bohrung hart ausdrehen
Schneidplatten Typ MINI 108 zum BOHRUNGEN HART AUSDREHEN
Bestellnummer a d DMIN f r s  
Filterfunktion
R111.0557.03.B CB10 9,70 8,00 10,00 5,70 0,30 3,95
R111.0567.03.B CB10 10,70 8,00 11,00 6,70 0,30 3,95