ecom-dimensionimage
Schneidplatten 108 - Bohrung hart ausdrehen
Schneidplatten Typ MINI 108 zum BOHRUNGEN HART AUSDREHEN
Bestellnummer a d DMIN f r s  
Filterfunktion
R108.0547.03.B CB10 7,65 6,00 7,80 4,65 0,30 3,50
L108.1847.03.B CB10 7,65 6,00 7,80 4,65 0,30 3,50
L108.1847.03.B CB35 7,65 6,00 7,80 4,65 0,30 3,50
L108.1847.03.BA CH1G 7,65 6,00 7,80 4,65 0,30 3,50
L108.1847.15.B CB10 7,65 6,00 7,80 4,65 0,15 3,50
L108.1847.15.B CB35 7,65 6,00 7,80 4,65 0,15 3,50
L108.1847.15.BA CH1G 7,65 6,00 7,80 4,65 0,15 3,50
R108.1847.03.B CB10 7,65 6,00 7,80 4,65 0,30 3,50
R108.1847.03.B CB35 7,65 6,00 7,80 4,65 0,30 3,50
R108.1847.03.BA CH1G 7,65 6,00 7,80 4,65 0,30 3,50
R108.1847.15.B CB10 7,65 6,00 7,80 4,65 0,15 3,50
R108.1847.15.B CB35 7,65 6,00 7,80 4,65 0,15 3,50
R108.1847.15.BA CH1G 7,65 6,00 7,80 4,65 0,15 3,50