ecom-dimensionimage
Schneidplatten 107 - Bohrung hart ausdrehen
Schneidplatten Typ MINI 107 zum BOHRUNGEN HART AUSDREHEN
Bestellnummer a d DMIN f r s α  
Filterfunktion
R107.0537.02.B CB10 6,30 5,20 6,80 3,70 0,20 3,30 5,00
L107.1837.01.B CB10 6,30 5,20 6,80 3,70 0,10 3,30 18,00
L107.1837.01.B CB35 6,30 5,20 6,80 3,70 0,10 3,30 18,00
L107.1837.01.BA CH1G 6,30 5,20 6,80 3,70 0,10 3,30 18,00
L107.1837.02.B CB10 6,30 5,20 6,80 3,70 0,20 3,30 18,00
L107.1837.02.B CB35 6,30 5,20 6,80 3,70 0,20 3,30 18,00
L107.1837.02.BA CH1G 6,30 5,20 6,80 3,70 0,20 3,30 18,00
R107.1837.01.B CB10 6,30 5,20 6,80 3,70 0,10 3,30 18,00
R107.1837.01.B CB35 6,30 5,20 6,80 3,70 0,10 3,30 18,00
R107.1837.01.BA CH1G 6,30 5,20 6,80 3,70 0,10 3,30 18,00
R107.1837.02.B CB10 6,30 5,20 6,80 3,70 0,20 3,30 18,00
R107.1837.02.B CB35 6,30 5,20 6,80 3,70 0,20 3,30 18,00
R107.1837.02.BA CH1G 6,30 5,20 6,80 3,70 0,20 3,30 18,00